Εργασιακές Σχέσεις των Εκπαιδευτικών

Η αλλαγή στις παραδοσιακές εργασιακές σχέσεις των εκπ/κών της Π.Ε. άρχισε με την πιλοτική λειτουργία των 28 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων το 1998, στα οποία προσλήφθηκαν διάφορες ειδικότητες ως ωρομίσθιοι.

Με την επέκταση του θεσμού σε όλη την Ελλάδα το σχολικό έτος 2002 - 2003 οι ωρομίσθιοι πολλαπλασιάσθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με το Ν. 3194/03 νομοθετείται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα πρόσληψης ωρομισθίων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ωρομίσθιοι πληρώνονταν μέχρι τώρα με χρήματα από το ΕΠΕΑΕΚ. Φέτος οι δαπάνες αυτές έχουν μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Με δεδομένο ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Π.Ε. μειώνονται κατά 33% την επόμενη διετία, σε σχέση με την προηγούμενη, είναι φανερό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν θα περιορίσει το θεσμό, όπως προεκλογικά είχε δεσμευθεί, αλλά θα τον επεκτείνει.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ζητούμε την κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων και τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων ανά σχολείο ή ανά ομάδα σχολείων για να καλυφθούν οι ανάγκες με μόνιμους διορισμούς.

Η θέση αυτή υπαγορεύεται αφενός μεν από την ανάγκη να αποτρέψουμε την επιβολή μεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση (ελαστική και ανασφάλιστη εργασία κ.λ.π.), αφετέρου δε για να προασπίσουμε την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Είναι φυσικό ότι οι ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας με 2 ή με 4 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο δεν μπορούν, χωρίς δική τους ευθύνη βέβαια, ούτε να δημιουργήσουν το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη, αλλά ούτε και να ενστερνιστούν το γενικότερο παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου.

Σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε από τη συζήτηση του θέματος στις Γ.Σ. του κλάδου, εισηγούμαστε ως Γενικές Αρχές:

1. ‑Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις λογικές που αμφισβητούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καθηγητές ή νηπιαγωγοί στα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία), όπως αυτά προκύπτουν από το πτυχίο μας.

2. ‑Τα κενά στην εκπαίδευση καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς και με διορισμό αναπληρωτών (όπου είναι απαραίτητο).

3. ‑Εργασία πέραν του οριζόμενου από το Ν. 2517/97 διδακτικού ωραρίου αμείβεται υπερωριακά για οποιοδήποτε τύπο σχολείου.

4. ‑Κάλυψη των κενών μόνο στις περιπτώσεις της ίδιας ειδικότητας και σύμφωνα με την πρόταση του Κλάδου.

5. ‑Θεσμοθέτηση ειδικού κωδικού που να καλύπτει τις υπερωρίες σε κάθε σχολείο. Εξυπακούεται ότι το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στα σημερινά επίπεδα.

6. ‑Oι ειδικότητες που διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση πρέπει να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση.

Αναλυτικότερα οι θέσεις της παράταξης και του Κλάδου έχουν ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ

 • ‑Υπάρχει σαφής διάκριση του εργασιακού από το δι­δακτικό ωράριο. Η ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υ­ποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στην υποχρέωση του εκπαιδευτικού για πα­ραμονή στο σχολείο, προς παροχή άλλων υπηρεσιών. Η οποιαδήποτε δε απασχόληση των μαθητών ανάγεται στο διδακτικό ωράριο (Ν. 1566 / 85).
 • ‑Ο κλάδος διεκδικεί ενιαίο εκπαιδευτικό ωράριο. Το ω­ράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται ενιαία για όλους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
 • ‑Το ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ­παίδευσης Είναι συνεχές και σταθερό.
 • ‑Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει τουλάχιστον 18 ώ­ρες εβδομαδιαίως στο ίδιο σχολείο να μη μετακινείται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλο σχολείο. Τις υπό­λοιπες ώρες μέχρι την πλήρη συμπλήρωση του υπο­χρεωτικού του ωραρίου να τις διαθέτει για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στο ίδιο σχολείο.
 • ‑Ο χρόνος επίβλεψης κατά τη διάρκεια του φαγητού των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία θεωρείται χρόνος διδακτικού ωραρίου.
 • ‑Μείωση στο μισό του διδακτικού ωραρίου των διευ­θυντών σχολικών μονάδων που είναι ολοήμερα. Ο δι­ευθυντής να διδάσκει από 3 μέχρι 6 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Παράλληλα να μειωθεί το ωρά­ριο και των υποδιευθυντών και ανάλογα με τον τύπο του σχολείου να γίνει από 12 μέχρι 15 ώρες.
 • ‑Θέσπιση και στα δημοτικά σχολεία γραμματειακής υ­ποστήριξης.
 • ‑Nα αρχίσει διάλογος για τη σύσταση ενός κανονισμού λειτουργίας σχολείων, γιατί αυτός που υπάρχει είναι απλή συρραφή νόμων του παρελθόντος και δεν είναι κανονισμός.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • ‑Η αναπλήρωση εκπαιδευτικών (της ίδιας ειδικότητας), που απουσιάζουν, α­ντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους:

α) ‑Με το διορισμό σε κάθε πολυθέσιο σχολείο ενός ε­πιπλέον εκπαιδευτικού ο οποίος αναλαμβάνει την ενι­σχυτική διδασκαλία σε συστηματική βάση και καλύπτει τις ολιγοήμερες, ολιγόωρες άδειες του διδακτικού προ­σωπικού.

β) ‑Με τη δημιουργία λίστας αδιόριστων εκπαιδευτι­κών, που επιθυμούν να εργαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή και καλούνται να αναπληρώνουν κενά όπου πα­ρουσιάζονται. Γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς θα εξα­σφαλιστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δι­καιώματα.

γ) ‑Στην περίπτωση που καμιά από τις παραπάνω λύ­σεις δεν είναι εφικτή, μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να αναθέσει το έργο της αναπλήρωσης του εκπαιδευτι­κού, που λείπει, σε εκπαιδευτικό του σχολείου, που το επιθυμεί και ο οποίος θα αμείβεται υπερωριακά.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

 • Κατάργηση του θεσμού. Μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους όσους εργάζονται στο χώρο της Π.Ε.
 • Ο κατακερματισμός του ωραρίου, που έγινε στο παρελθόν, και αντί για αναπληρωτές προσλήφθηκαν ωρομίσθιοι είναι πέρα για πέρα παράνομος. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι μ' αυτή την πρακτική και θα πρέπει οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. αλλά και οι Αιρετοί να ελέγχουν αυτές τις περιπτώσεις, να τις καταγγέλουν και να μην επιτρέπουν την εφαρμογή τους.           
 • Το 2ο Συνέδριο της ΠΑΣΚ αποφάσισε οι ωρομίσθιοι να εγγράφονται ως μέλη στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. με πλήρη δικαιώματα. Γι' αυτό η παράταξή μας στη Δ.Ο.Ε. ανέλαβε πρωτοβουλία για σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.
 • Ήδη η 77η Γενική Συνέλευση του κλάδου συζήτησε το θέμα και αποφάσισε να εγγράφονται οι ωρομίσθιοι ως μέλη στους τοπικούς Συλλόγους με πλήρη δικαιώματα. (έγινε τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.)

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click