Προσχολική Αγωγή

Το νηπιαγωγείο είναι η βάση της κοινωνικοποίησης του παιδιού και ως εκ τούτου η σημασία και η σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσχολική ηλικία και να γίνει υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική αγωγή. Η υποχρεωτικότητα αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, το οποίο μέσα από ένα σύστημα απασχόλησης των νηπίων πέραν του κανονικού ωραρίου, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει -κατά προτεραιότητα- αποτελεσματικά, αποφασιστικά και τελεσίδικα το οξύτατο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των εργαζομένων γονέων, σε αντιστοιχία πάντοτε με τις ανάγκες τους, ενώ ταυτόχρονα, με την εκπόνηση νέων προγραμμάτων, θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο καθιερωμένος ήδη θεσμός των ολοήμερων νηπιαγωγείων, θα δώσει προοδευτικά τη δυνατότητα, ώστε η προσχολική αγωγή, όχι μόνο να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις, αλλά και να συμβάλει ενδεχομένως θετικά στο επίσης οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

Αναλυτικά διεκδικούμε:

 • Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο).
 • Η φοίτηση των νηπίων ηλικίας 4 έως 6 ετών στα Νηπιαγωγεία να γίνει υποχρεωτική.
 • Σε συγκροτήματα που λειτουργούν από τρία (3) τμήματα νηπιαγωγείων, να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες Νηπιαγωγείων και να ορίζονται σε αυτά διευθυντές. Να τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή το σχετικό άρθρο του Νόμου 1566/85.
 • Οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων.
 • Για την αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας των εργασιακών συνθηκών στα νηπιαγωγεία ολοήμερης λειτουργίας, να παρέχονται ειδικά κίνητρα στους νηπιαγωγούς που εργάζονται σ' αυτά. Τα ολοήμερα τμήματα να έχουν το πολύ 15 μαθητές.
 • Να γίνει μείωση του αριθμού των νηπίων σε 20 ανά τμήμα στα κλασικά.
 • Να καθιερωθεί και στο νηπιαγωγείο για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και ένα βιβλίο.
 • Να αντιμετωπιστεί άμεσα το οξύτατο κτιριακό πρόβλημα των Νηπιαγωγείων. Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
 • Πλήρη εξοπλισμό των Νηπιαγωγείων με το απαραίτητο υλικό.
 • Να καταργηθούν άμεσα οι διατάξεις που δεν επιτρέπουν στους Νηπιαγωγούς να καταλαμβάνουν τη θέση του Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.
 • Να αυξηθούν οι θέσεις Σχολικών Συμβούλων Νηπιαγωγών. Κάθε Νομός να έχει τουλάχιστον μια θέση.
 • Να συγκροτηθεί επιτροπή Νηπιαγωγών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο που θα λειτουργεί γνωμοδοτικά και θα ενημερώνει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για όλα τα επιμέρους προβλήματα του Νηπιαγωγείου (υποβιβασμοί, καταργήσεις, άλλα ειδικά θέματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης).
 • Άμεση κατάργηση της τροπολογίας του 3577/07, που δίνει τη δυνατότητα στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς να ιδρύουν τμήματα Νηπιαγωγείου.
 • Άμεση ανάκληση της εγκυκλίου της 20ης Ιουλίου 2007 η οποία καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα των Νηπιαγωγών, αυξάνοντας αυθαίρετα το ωράριο εργασίας τους.
 • Θεσμοθέτηση διδακτικού ωραρίου Νηπιαγωγών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.
 • Οι Διευθυντές των πολυθέσιων Νηπιαγωγείων να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο.
 • Στα πολυδύναμα Νηπιαγωγεία, ίδρυση μιας ακόμα οργανικής θέσης Νηπιαγωγού.
 • Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε πολυθέσια Νηπιαγωγεία.
 • Να αναπροσαρμοστεί το επίδομα των Προϊσταμένων των 2-θέσιων Νηπιαγωγείων.

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click