Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση

Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, απουσιάζει παντελώς από την εκπαίδευση. Η επιμόρφωση γίνεται αποσπασματικά με χρήματα από την Ε.Ε. και αφορά ελάχιστους εκπαιδευτικούς.

          Ο ΟΕΠΕΚ (Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών), που ιδρύθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, δεν επιτελεί ακόμη τον ουσιαστικό του ρόλο.

          Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι για μας καθοριστικής σημασίας ζήτημα. Η επιμόρφωση αφορά, κυρίως, στην αλλαγή της καθημερινότητας του σχολείου καθώς και στη φυσιογνωμία και το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει στην κοινωνία του μέλλοντος. Πρέπει να είναι συνεχής, εξακτινωμένη, κοντά στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε:

Πρώτη φάση: Πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στοχεύει να επιμορφώσει και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη νέα χρονιά καθώς και για την επιτυχία των σκοπών και των στόχων που τίθενται.

Δεύτερη φάση: Πραγματοποιείται το μήνα Νοέμβριο και για μια εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτής της επιμορφωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν τη μέχρι τώρα πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιμορφώνονται σχετικά με τις όποιες εκπαιδευτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν ή σε όποια νέα δεδομένα έχουν προκύψει στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Τρίτη φάση: Πραγματοποιείται το μήνα Μάρτιο με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους που πραγματοποείται η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου το μήνα Νοέμβριο και η σχετική επιμορφωτική διαδικασία.

Τέταρτη φάση: Πραγματοποιείται με τη λήξη των μαθημάτων (16-20 Ιουνίου) και στοχεύει στη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωσή του.

Στις σχολικές μονάδες που εφαρμόζονται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης να προβλέπονται οικονομικές παροχές από το ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σ'αυτές να οργανώνουν με επιτυχία  τα προγράμματα. Να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να υλοποιούνται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκτός ωραρίου με οικονομική αποζημίωση των εκπαιδευτικών.

β. Μετεκπαίδευση

Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:


Share
X

Right Click

No right click